Privacyverklaring

MOOOV vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie over MOOOV is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In geval u toch persoonlijke informatie wordt gevraagd worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be.

 

MOOOV geeft u daarbij de volgende garanties:

 1. uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on line) te realiseren.
   
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
   
 3. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
   
 4. U hebt zelf de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te verbeteren. 
   
 5. MOOOV vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.